Miljöpolicy för Nordanå Trä AB

Nordanå Trä AB är ett sågverk beläget i Alfta. Vi förädlar den förnyelsebara svenska skogen till högkvalitativa trävaror. Företagets verksamhet är anpassad till spårbarhetskraven enligt de internationella certifieringssystemen PEFC och FSC®. Företaget strävar efter att minimera de negativa miljöeffekterna på den svenska skogen.

Vi ska uppnå det genom att;

 • Verka för att skogsbruk bedrivs uthålligt och miljöanpassat.
 • Företaget ska följa gällande FSC® och PEFC regler.
 • Företaget tar inte emot virke från följande källor:
   • illegala avverkningar
   • Skogar med höga bevarandevärden*
   • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
   • Skogar med genetiskt manipulerade träd
   • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke- skoglig markanvändning

  *I Sverige definierat som nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik. Undantag gäller avverkningar inom nyckelbiotoper i syfte att förstärka naturvärden som skett i enlighet med skogsvårdsmyndighetens rekommendation.

 • Vårt miljöarbete ska präglas av en helhetssyn och bedrivas med mål att uppnå ständig förbättring genom positiv kompetensutveckling i organisationen.
 • De nyckelpersoner på företaget som påverkar företagets FSC® och PEFC Spårbarhetscertifikat ska ges kunskap om miljöledning och om hur miljön påverkas av företagets verksamhet. Alla anställda ska känna till företagets miljöpolicy och känna delaktighet i företagets FSC® och PEFC arbete.

Ladda hem miljöpolicy som pdf