Miljöpolicy för Nordanå Trä AB

Nordanå Trä AB är ett sågverk beläget i Alfta. Vi förädlar den förnyelsebara svenska skogen till högkvalitativa trävaror. Företagets verksamhet är anpassad till spårbarhetskraven enligt de internationella certifieringssystemen PEFC och FSC. Företaget strävar efter att minimera de negativa miljöeffekterna på den svenska skogen.

Vi ska uppnå det genom att;

 • Verka för att skogsbruk bedrivs uthålligt och miljöanpassat.
 • Företaget ska följa gällande FSC och PEFC regler.
 • Företaget tar inte emot virke från följande källor:
   • illegala avverkningar
   • Skogar med höga bevarandevärden*
   • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
   • Skogar med genetiskt manipulerade träd
   • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke- skoglig markanvändning

  *I Sverige definierat som nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik. Undantag gäller avverkningar inom nyckelbiotoper i syfte att förstärka naturvärden som skett i enlighet med skogsvårdsmyndighetens rekommendation.

 • Vårt miljöarbete ska präglas av en helhetssyn och bedrivas med mål att uppnå ständig förbättring genom positiv kompetensutveckling i organisationen.
 • De nyckelpersoner på företaget som påverkar företagets FSC och PEFC Spårbarhetscertifikat ska ges kunskap om miljöledning och om hur miljön påverkas av företagets verksamhet. Alla anställda ska känna till företagets miljöpolicy och känna delaktighet i företagets FSC och PEFC arbete.