Miljöpolicy för Nordanå Trä AB

Nordanå Trä AB är ett sågverk beläget i Alfta. Vi förädlar den förnyelsebara
svenska skogen till högkvalitativa trävaror. Företagets verksamhet är anpassad
till spårbarhetskraven enligt de internationella certifieringssystemen PEFC™ och
FSC® . Företaget strävar efter att minimera de negativa miljöeffekterna på den
svenska skogen.

Vi ska uppnå det genom att:

● Verka för att skogsbruk bedrivs uthålligt och miljöanpassat
● Företaget ska följa gällande FSC® och PEFC™ regler
● Företaget tar inte emot virke från följande källor:
・ illegala avverkningar
・ Skogar med höga bevarandevärden
・ Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
・ Skogar med genetiskt manipulerade träd
・ Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning

Undantag gäller avverkningar inom nyckelbiotoper i syfte att
förstärka naturvärden som skett i enlighet med skogsvårdsmyndighetens
rekommendation.

Vårt miljöarbete ska präglas av en helhetssyn och bedrivas med mål att
uppnå ständig förbättring genom positiv kompetensutveckling i
organisationen. De nyckelpersoner på företaget som påverkar företagets FSC® och PEFC™
Spårbarhetscertifikat ska ges kunskap om miljöledning och om hur miljön
påverkas av företagets verksamhet. Alla anställda ska känna till företagets
miljöpolicy och känna delaktighet i företagets FSC® och PEFC™ arbete.

Ladda hem miljöpolicy som pdf